Uzgadnianie lokalizacji tymczasowych przeszkód lotniczych (dźwigów samochodowych, żurawi wieżowych, pomp do betonu itp.)

Ustawą z dnia 14 grudnia 2018 o zmianie ustawy Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 235) wprowadzone zostały przepisy obligujące do uzgadniania z Zarządzającym Lotniskiem lokalizacji dźwigów przekraczających wysokość wyznaczoną przez powierzchnie ograniczające przeszkody w rejonie lotniska.

Wysokość, o której mowa powyżej, można określić samodzielnie korzystając z serwisu informacyjnego opracowanego w oparciu o prowadzoną w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego bazę przeszkód lotniczych, dostępnego pod adresem: http://caa-pl.maps.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=8d1080b126bd43918e7dea4569d8b574

Zgodnie z art. 87 ust. 4 Prawa lotniczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183 z późn. zm.) wszystkie obiekty stałe tymczasowe oraz ruchome stanowiące przeszkody lotnicze (tzn. przewyższające powierzchnie ograniczające przeszkody wyznaczone dla lotniska Mielec), muszą przed ich posadowieniem być uzgodnione przez Zarządzającego Lotniskiem.

 

Wniosek o uzgodnienie posadowienia przeszkody lotniczej należy składać do Zarządzającego lotniskiem na adres:
Lotnisko Mielec sp. z o.o.
ul. Lotniskowa 30
39-300 Mielec

lub na adres poczty elektronicznej: poczta@lotniskomielec.pl, kontakt@lotniskomielec.pl

Wniosek należy złożyć z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. W przypadku, gdy rozpatrzenie wniosku będzie wymagało dodatkowych informacji, wnioskodawca zostanie poinformowany o konieczności uzupełnienia złożonego wniosku.

Uzgodnienie będzie wydane w formie papierowej.