Uzgadnianie lokalizacji tymczasowych przeszkód lotniczych (dźwigów samochodowych, żurawi wieżowych, pomp do betonu itp.)

Ustawą z dnia 14 grudnia 2018 o zmianie ustawy Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 235) wprowadzone zostały przepisy obligujące do uzgadniania z Zarządzającym Lotniskiem lokalizacji dźwigów przekraczających wysokość wyznaczoną przez powierzchnie ograniczające przeszkody w rejonie lotniska Mielec.

Wysokość, o której mowa powyżej, można określić samodzielnie korzystając z serwisu informacyjnego opracowanego w oparciu o prowadzoną w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego bazę przeszkód lotniczych, dostępnego pod adresem: http://caa-pl.maps.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=8d1080b126bd43918e7dea4569d8b574

Zgodnie z art. 87 ust. 4 Prawa lotniczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183 z późn. zm.) wszystkie obiekty stałe tymczasowe oraz ruchome stanowiące przeszkody lotnicze (tzn. przewyższające powierzchnie ograniczające przeszkody wyznaczone dla Lotniska Mielec), muszą przed ich posadowieniem być uzgodnione przez Zarządzającego Lotniskiem.

Większej rozdzielczości plan ograniczeń wysokości zabudowy do pobrania poniżej jako załącznik

Wniosek o uzgodnienie posadowienia przeszkody lotniczej należy składać do Zarządzającego lotniskiem na adres:
Lotnisko Mielec sp. z o.o.
ul. Lotniskowa 30
39-300 Mielec

lub na adres poczty elektronicznej: poczta@lotniskomielec.pl, kontakt@lotniskomielec.pl

Wniosek należy złożyć z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. W przypadku, gdy rozpatrzenie wniosku będzie wymagało dodatkowych informacji, wnioskodawca zostanie poinformowany o konieczności uzupełnienia złożonego wniosku.

Uzgodnienie będzie wydane w formie papierowej.